AKTUALIZOVÁNO Přehled podpory pro kadeřníky: Kompenzační bonus & Covid Nájemné. 

18.01.2021


AKTUALIZOVÁNO 21.1.2021 1200 ( končí příjem žádostí do 2. bonusového období, spouští se COVID NÁJEMNÉ 3.výzva, prodloužení termínu pro příjem žádosti COVID NÁJEMNÉ II.) 

AKTUALIZOVÁNO 16.12.2020 9:00 (spuštění kompenzačního bonusu pro 4. období) 

AKTUALIZOVÁNO 24.11.2020 9:00 (spuštění kompenzačního bonusu pro 3. období) 

AKTUALIZOVÁNO 29.10.2020 14:40 (oprava covid Nájemné a kompenzační bonus)  Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy ohledně KOMPENZAČNÍHO BONUSU, jak na ně odpovídá ministerstvo financí. Kompletní přehled najdete vždy na stránkách Ministerstva financí ČR .

KOMPENZAČNÍ BONUS 

Kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy. Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí.

Program je rozdělen do PĚTI bonusových období

 1. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (pro salony 14 dní). ŽÁDOSTI JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT ( ukončeno 5.1.2021)
 2. Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). Žádost můžete podat již jen do pátku 22.1.2021
 3. Třetí období začalo 22.listopadu a trvá do 13. prosince (až 11 000 Kč). Žádost můžete podávat do 14.2.2021
 4. Čtvrté období je od 14.12. do 24.12.2020 (11 dní, celkem 5 500 Kč) Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období, tedy do 25.2.2021
 5. Páté období je od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021.  Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období, tedy do 24.3.2021.  (30 dní, celkem 15 000 Kč)

Za jaké období budu moci jako kadeřník žádat?

U  kadeřnické profese je možní žádat jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení jejich činnosti, tedy od 22.10. do 4.11. tedy 14 dní za  První bonusové období a od 5.11. do 21.11.2020, tedy 17 dní za Druhé bonusové období, dohromady 31 dní. Celkem tedy podpora pro kadeřníky na OSVČ bude 14 x 500 + 17 x 500 = 15 500 Kč. Pokud došlo k omezení činnosti i ve 3. období (například kvůli opatření 1 zákazník na 15 metrů čtverečních nebo 2 metry rozestup, které platí do 12.12. včetně) můžete zažádat i za toto období, tedy 21 x 500 = 10 500 Kč. Stejná logika se uplatní i pro čtvrté a páté období.  

Omezení počtu zákazníků na plochu provozovny je omezením podle zákona o kompenzačním bonusu a vzniká na něj nárok i pokud mohou být salony otevřené byť v omezené míře. 

Žádost můžete podat na stránkách finanční správy ZDE.  Doporučujeme také sledovat aktuální informace na Facebooku Finanční správy ZDE


Bude se kompenzační bonus muset danit?

Nikoliv, kompenzační bonus není jakožto daňový bonus daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. 

Mohu kombinovat kompenzační bonus s jinými protikrizovými programy?

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, Covid - Kultura, Covid - Sport či Covid - Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory a tvorbě neopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady. Naopak jsou spravedlivě nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a zajistily, že nikdo nezůstane zcela bez pomoci. Připomínáme, že tento přístup doplňování, nikoliv kumulování programů přímé pomoci vychází z požadavků Evropské unie a jejích pravidel pro veřejnou podporu.

Senátním pozměňovacím návrhem připraveným ve spolupráci s Ministerstvem financí byla nicméně umožněna kombinace kompenzačního bonusu v daný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru, konkrétně s příspěvkem na zaměstnance z programu Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné. (aktualizace 28.12.2020)

Jsem jediným společníkem malého s.r.o. Mohu žádat o kompenzační bonus, když využívám náhradu mezd z programu Antivirus na své 3 zaměstnance?

Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé protikrizové programy vládní pomoci, tedy například kompenzační bonus a Antivirus. Výjimkou však jsou právě malá s.r.o., kde subjektem kompenzačního bonusu jste vy coby společník (fyzická osoba). Subjektem programu Antivirus na vaše zaměstnance je přitom právnická osoba (vaše s.r.o). Ve vašem případě tedy, splňujete-li další podmínky, můžete o kompenzační bonus žádat.

Mohu si požádat souběžně o Covid-Nájemné, když mám zavřenou provozovnu, a o kompenzační bonus na sebe jako na poškozeného živnostníka?

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie. Senátním pozměňovacím návrhem připraveným ve spolupráci s Ministerstvem financí byla nicméně umožněna kombinace kompenzačního bonusu v daný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru, konkrétně s příspěvkem na zaměstnance z programu Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné.COVID NÁJEMNÉ

Program podpory COVID - Nájemné připravilo Ministerstvo Průmyslu a Obchodu (MPO) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Informace čerpáme ze stránek Ministerstva Průmyslu a Obchodu

VÝZVU 3 a její plné znění můžete stahovat ZDE 

Aktuálně:

 • Výzvu 2 MPO zveřejnilo 16. října 2020 a žádosti se uzavírají 29.1.2021 - původně 21.1.ale bylo prodlouženo. ( rozhodné období jsou měsíce červenec, srpen, září 2020)
VÝZVA 3:
 • Výzvu 3 MPO zveřejnilo 15.ledna 2021  a žádosti bude možné podávat od 1.února (původně od pátku 22. ledna 2021) od 9:00 hodin do 22. března 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO
 • Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad, prosinec
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.
 • Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována.
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID - Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK.
 • Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace nebude nutná.

Kdo může o podporu žádat?

 • Výzva 2 se vztahuje se na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů. Okruh oprávněných žadatelů byl stanoven v Záměru a schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020.
 • Následně, v souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020, byl okruh oprávněných žadatelů rozšířen o všechny provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny ( to se týká i kadeřnických salonů). Působnost Výzvy 2 je tímto tedy opět takřka plošná, jak tomu bylo u první výzvy. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené v usnesení vlády
 • Výzva 3 se vztahuje na vymezený okruh žadatelům, kterým byla na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázána maloobchodní podnikatelská činnost v provozovně, tedy prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách 

Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu:

 • osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (přičemž ustanovení o osobách blízkých dle § 22 NOZ není aplikováno na orgány obchodních korporací, např. PO otce může pronajímat provozovnu FO syna, nebo PO syna)
 • ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů,
 • osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána

 • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

Co je třeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2 /Výzvy 3
 • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu.
 • Pro VÝZVU 2 Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. 
 • Pro VÝZVU 3 Doklad, potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného za období od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.
 • Čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.
 • Všechny přílohy bude do Systému vkládat žadatel.


Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30-16:30 h):

 • e-mail: covidnajemne@mpo.cz

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8:30-16:30 h):

 • e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz
 • telefon: 841 135 135

Obecné informace k programu (po-pá 8:30-16:30 h):

 • informační linka MPO: 1212
NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Na základě vašich častých dotazů přinášíme aktuální přehled opatření a finanční pomoci v roce 2021.