KOMPENZAČNÍ BONUS, COVID NÁJEMNÉ, OŠETŘOVNÉ PRO "OSVČ" , TESTOVÁNÍ & COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY 

07.05.2021AKTUALIZOVÁNO 7.5. - PRODLOUŽENÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU / NEPOKRYTÝCH NÁKLADŮ 

V tomto článku se dozvíte podrobnosti o 3 hlavních podporách pro OSVČ: KOMPENAČNÍM BONUSU, COVID NÁJEMNÉM a OŠETŘOVNÉM PRO OSVČ, PODMÍNKÁCH TESTOVÁNÍ NEBO NOVÉM PROGRAMU COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY 


POVINNÉ TESTOVÁNÍ 


Od 6.dubna je povinné testování i pro OSVČ, které se setkávají se třetími osobami. Tedy například pro kadeřníky, kteří jezdí za zákazníky domů. Od 3. května se k nim přidají i kadeřníci na salonech. Testování se provádí jednou za 7 dní.  

S účinností od 28. března 2021 se OSVČ, které se testují testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, nařizuje vést evidenci provedených testů.


Testování se neprovádí u osob, které:
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní. Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. 
 • Výjimka se rovněž vztahuje na osoby, které jsou již očkované proti onemocnění COVID-19, pokud od druhé dávky (resp. od jediné, jde-li o jedno dávkové očkování) uplynulo již 14 dnů, mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví a neprojevují příznaky nemoci.

PŘÍSPĚVĚK NA TESTOVÁNÍ

OSVČ ale i zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na testování od své zdravotní pojišťovny až do výše 240 Kč včetně DPH. 

Základní podmínky příspěvku

 • Za co bude příspěvek poskytnut: za nákup a provedení testu (pouze za testovací sady pro provedení samotestování na základě výjimky vydané MZČR pro samotestování laickou osobou podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb.)
 • Od kdy bude příspěvek poskytnut: od 1. 3. 2021
 • Kdo bude příspěvek hradit: všechny zdravotní pojišťovny
 • Výše příspěvku: max. výše příspěvku je 240 Kč vč. DPH za jednoho zaměstnance za měsíc
  interval na jednoho zaměstnance bude max. 1 test/kalendářní týden
 • V jakém termínu lze podat žádost o příspěvek: žádost je možné podávat jednou měsíčně, nejdříve v dubnu 2021 za březen 2021
 • Jak lze požádat o příspěvek:
  • žadatel může žádat o příspěvek pouze elektronicky prostřednictvím k tomu účelu vytvořeného on-line webového formuláře, který ho provede procesem autorizace i samotného vykázání žádosti o příspěvky za provedené testy v předchozím kalendářním měsíci a dokladování nákupu testů (forma strukturovaného formulářového podání s nastavenými kontrolními mechanismy eliminujícími množství chyb při podání)
  • v rámci procesu autorizace oprávnění k žádosti o příspěvek bude žadatel schvalovat základní podmínky příspěvku
  • odkaz bude zveřejněn na webových stránkách všech zdravotních pojišťoven
 • Obecné podmínky čerpání příspěvku: budou definovány v metodických pokynech zveřejněných na webech zdravotních pojišťoven


Další informace můžete najít na stránkách BusinessInfo ZDECOVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY (PRODLOUŽENO O DUBEN -  KVĚTEN)

Vláda dne 8. března 2021 schválila program COVID - Nepokryté náklady. 

Žádosti do I. výzvy je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. 

Základní informace

Záměrem programu je pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy.

 • Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora:
 • I. VÝZVA: je 1. leden 2021 až 31. březen 2021.
 • II. VÝZVA: 1. duben až 31. květen 2021 ( nové)
 • Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období
 • Žadatel je povinen do programu přiznat poskytnuté i očekáváné dotace a podpory notifikované dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce Evropské komise (dále jen Dočasný rámec) na způsobilé výdaje. Pokud žadatel dosáhnul na jakoukoli jinou podporu, poskytnutou mimo schéma bodu 3.1. Dočasného rámce, je povinen ji také přiznat. Žadatel je taktéž povinen zahrnout odpovídající část podpory poskytnuté v rámci programů Antivirus. Pokud je žadatel příjemce kompenzačního bonusu, v případě schválení žádosti v rámci programu COVID Nepokryté náklady je jeho povinností odpovídající část vrátit. Program COVID Nepokryté náklady nelze kombinovat s Programem COVID 2021.

Oprávněný žadatel

 • Podnikatel - fyzická, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
 • V rozhodném období mu poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (resp. stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020. V odůvodněných případech si žadatel může zvolit jako srovnávací období např. kterékoliv 3 po sobě jdoucí měsíce od října 2019 do konce roku 2020 (viz bod 5.1 Výzvy).

Další podmínky programu

 • Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 50 % prokázat za rozhodné období nepokryté náklady, resp. ztrátu sníženou o dotace poskytnuté žadateli o podporu notifikované dle bodu 3.1 Dočasného rámce, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na způsobilé výdaje, a prokazované podle podmínek stanovených ve Výzvě.

Co je třeba doložit?

 • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
 • Výkaz o poklesu obratu v rozhodném období oproti srovnatelnému období sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
 • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a není o nich ke dni podání žádosti rozhodnuto, za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce a prostředky z programů Antivirus A, B a A Plus, či dalších dotací na způsobilé výdaje, sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 2 Výzvy.
 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy. Prohlášení je generováno z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.

Srovnání s programem  COVID 21  najdete v tabulce níže, kterou si můžete stáhnout ZDE
KOMPENZAČNÍ BONUS 2021 

( PRODLOUŽENO O KVĚTEN)

Navýšení bonusu od února

Prezident podepsal zákon o kompenzačním bonusu, který mění výši příspěvku z 500 na 1000 Kč. Změny mají začít platit zpětně a to od února. Nově by měla platit jediná podmínka pro získání bonusu a to pokles tržeb v rozhodném období o 50 %. Bonusová období už nebudou nijak svázána s trváním nouzového stavu.

Jak se bude vypočítávat pokles tržeb?

Propad příjmů o nejméně 50 % bude posuzován za dané bonusové období odpovídající kalendářnímu měsíci, a to oproti srovnávacímu období z doby před vypuknutím pandemie. 

 • Srovnávacím obdobím budou vždy dané tři kalendářní měsíce před bonusovým obdobím, 
 • ale v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019. Po úpravě ve Sněmovně si navíc může žadatel pro srovnání zvolit i stejné čtvrtletí z přelomu let 2019 a 2020, pokud by pro něj bylo výhodnější. 
 • příklad: za únor 2021 budou srovnávány příjmy s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019 (3 měsíce) . Pro začínající a sezónní podnikatele zůstane zachována možnost využití stávajícího srovnávacího období, tedy měsíční průměr od 1. června do 30. září 2020. 

Jaká budou bonusová období?

Návrh zákona zavádí dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda současně zákonem získává mandát zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021, budou-li v té době nadále trvat krizová opatření. 

Nový kompenzační bonus bude platit zpětně od 1. února 2021. Částečné překrytí patnácti dnů prvního období nového bonusu s posledním (šestým bonusovým obdobím 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021 ) obdobím původního bonusu v únoru 2021 bude vyřešeno formou započtení. To znamená, že nově nárokovaný bonus za únor v maximální možné výši 28 000 Kč bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu.

 • Druhé bonusové období je od 1.3. do 31.3.2021
 • Třetí bonusové období je od 1.4. do 30.4.2021
 • Čtvrté bonusové období je od 1.5. do 31.5.2021 (NOVÉ)

Podmínky vzniku pro OSVČ včetně příkladu výpočtu si do detailu můžete přečíst ZDE na stránkách FINANČNÍ SPRÁVY. 

Finanční správa přitom zachová jednoduchou online žádost dostupnou také na www.mfcr.cz/bonus. Podat žádost bude nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Pokyny sepsala Finanční správa do tohoto manuálu. 

Žádosti se podávají do 3.5.2021
KOMPENZAČNÍ BONUS (2020) UKONČENO

Kdy vzniká nárok na kompenzační bonus?

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně bude náležet podnikatelům z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy. Bonus si poté žadatelé mohou nárokovat za každý den bezprostředního zákazu či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí.

Program je rozdělen do ŠESTI bonusových období

 1. Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 (pro salony 14 dní). ŽÁDOSTI JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT ( ukončeno 5.1.2021)
 2. Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 (až 17 dní, tj. 8 500 Kč). ŽÁDOSTI JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT.
 3. Třetí období začalo 22.listopadu a trvá do 13. prosince (až 11 000 Kč). ŽÁDOSTI JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT.
 4. Čtvrté období je od 14.12. do 24.12.2020 (11 dní, celkem 5 500 Kč) ŽÁDOSTI JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT.
 5. Páté období je od 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021.  Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období. ŽÁDOSTI JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT.
 6. Šesté období je od 24. 1. 2021 - 15. 2. 2021  (max. 23 dní) 500 Kč / kalendářní den = max. 11 500 Kč. ŽÁDOSTI JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT.

Za jaké období budu moci jako kadeřník žádat?

U  kadeřnické profese je možní žádat jen za ty dny, kdy došlo k bezprostřednímu zákazu či omezení jejich činnosti, tedy od 22.10. do 4.11. tedy 14 dní za  První bonusové období a od 5.11. do 21.11.2020, tedy 17 dní za Druhé bonusové období, dohromady 31 dní. Celkem tedy podpora pro kadeřníky na OSVČ bude 14 x 500 + 17 x 500 = 15 500 Kč. Pokud došlo k omezení činnosti i ve 3. období (například kvůli opatření 1 zákazník na 15 metrů čtverečních nebo 2 metry rozestup, které platí do 12.12. včetně) můžete zažádat i za toto období, tedy 21 x 500 = 10 500 Kč. Stejná logika se uplatní i pro čtvrté, páté období a šesté období.

Omezení počtu zákazníků na plochu provozovny je omezením podle zákona o kompenzačním bonusu a vzniká na něj nárok i pokud mohou být salony otevřené byť v omezené míře. 

Žádost můžete podat na stránkách finanční správy ZDE.  Doporučujeme také sledovat aktuální informace na Facebooku Finanční správy ZDE


Bude se kompenzační bonus muset danit?

Nikoliv, kompenzační bonus není jakožto daňový bonus daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. 

Mohu kombinovat kompenzační bonus s jinými protikrizovými programy?

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, Covid - Kultura, Covid - Sport či Covid - Cestovní ruch. Tyto programy nemají sloužit ke kumulování vládní podpory a tvorbě neopodstatněných duplicit, které by generovaly nepřiměřené rozpočtové dopady. Naopak jsou spravedlivě nastaveny tak, aby se vzájemně doplňovaly a zajistily, že nikdo nezůstane zcela bez pomoci. Připomínáme, že tento přístup doplňování, nikoliv kumulování programů přímé pomoci vychází z požadavků Evropské unie a jejích pravidel pro veřejnou podporu.

Senátním pozměňovacím návrhem připraveným ve spolupráci s Ministerstvem financí byla nicméně umožněna kombinace kompenzačního bonusu v daný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru, konkrétně s příspěvkem na zaměstnance z programu Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné. (aktualizace 28.12.2020)

Jsem jediným společníkem malého s.r.o. Mohu žádat o kompenzační bonus, když využívám náhradu mezd z programu Antivirus na své 3 zaměstnance?

Obecně platí, že nelze kombinovat jednotlivé protikrizové programy vládní pomoci, tedy například kompenzační bonus a Antivirus. Výjimkou však jsou právě malá s.r.o., kde subjektem kompenzačního bonusu jste vy coby společník (fyzická osoba). Subjektem programu Antivirus na vaše zaměstnance je přitom právnická osoba (vaše s.r.o). Ve vašem případě tedy, splňujete-li další podmínky, můžete o kompenzační bonus žádat.

Mohu si požádat souběžně o Covid-Nájemné, když mám zavřenou provozovnu, a o kompenzační bonus na sebe jako na poškozeného živnostníka?

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie. Senátním pozměňovacím návrhem připraveným ve spolupráci s Ministerstvem financí byla nicméně umožněna kombinace kompenzačního bonusu v daný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru, konkrétně s příspěvkem na zaměstnance z programu Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné.COVID NÁJEMNÉ- UKONČENO

Program podpory COVID - Nájemné připravilo Ministerstvo Průmyslu a Obchodu (MPO) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Informace čerpáme ze stránek Ministerstva Průmyslu a Obchodu

VÝZVU 3 a její plné znění můžete stahovat ZDE 

Aktuálně:

 • Výzvu 2 MPO zveřejnilo 16. října 2020 a žádosti se uzavírají 4.2.2021 - původně 21.1.ale bylo prodlouženo. ( rozhodné období jsou měsíce červenec, srpen, září 2020)
VÝZVA 3:
 • Výzvu 3 MPO zveřejnilo 15.ledna 2021. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ UKONČEN  
 • Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou měsíce říjen, listopad, prosinec
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.
 • Participace pronajímatele ve formě jakékoli slevy na nájemném není požadována.
 • Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID - Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK.
 • Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná.

Kdo může o podporu žádat?

 • Výzva 2 se vztahuje se na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů. Okruh oprávněných žadatelů byl stanoven v Záměru a schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020.
 • Následně, v souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020, byl okruh oprávněných žadatelů rozšířen o všechny provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny ( to se týká i kadeřnických salonů). Působnost Výzvy 2 je tímto tedy opět takřka plošná, jak tomu bylo u první výzvy. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené v usnesení vlády
 • Výzva 3 se vztahuje na vymezený okruh žadatelům, kterým byla na základě usnesení vlády č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázána maloobchodní podnikatelská činnost v provozovně, tedy prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách 

Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu:

 • osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (přičemž ustanovení o osobách blízkých dle § 22 NOZ není aplikováno na orgány obchodních korporací, např. PO otce může pronajímat provozovnu FO syna, nebo PO syna)
 • ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů,
 • osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána

 • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

Co je třeba doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2 /Výzvy 3
 • Čestné prohlášení pronajímatele, o existujícím nájemním vztahu.
 • Pro VÝZVU 2 Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. 
 • Pro VÝZVU 3 Doklad, potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného za období od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.
 • Čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.
 • Všechny přílohy bude do Systému vkládat žadatel.


Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30-16:30 h):

 • e-mail: covidnajemne@mpo.cz

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8:30-16:30 h):

 • e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz
 • telefon: 841 135 135

Obecné informace k programu (po-pá 8:30-16:30 h):

 • informační linka MPO: 1212


OŠETŘOVNÉ PRO "OSVČ"

Stanovená období jsou: 21. - 22. prosince 2020,  4. - 31. ledna 2021 (žádosti ukončeny 11.3.)

1. - 28.2.2021

Žádosti za měsíc únor je možné podávat do 19.4. 2021, ale pozor již NENÍ MOŽNÉ KOMBINOVAT S KOMPENZAČNÍM BONUSEM (ten se totiž navýšil na dvojnásobek). Ošetřovné OSVČ je možné žádat za každý kalendářní den v únoru včetně víkendů a svátků s výjimkou jarních prázdnin. Více o výzvě ÚNOR ZDE.

Výše podpory 400 Kč/den

Tento druh podpory je má za cíl pomoci OSVČ, které pečují o děti do 10 let nebo osoby závislé na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení. 

Kdo může žádat: 

OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
 3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
 4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

Upřesnění stanoveného období:

 • V prosinci je možné žádat pouze za 21. a 22. prosince 2020 (uzavření škol na základě usnesení vlády o přijetí krizového opatření).
 • V lednu je možné žádat za období od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021 a dále za období od 30. 1. 2021 do 31. 1. 2021.
 • Za dny 1. až 3. 1. 2021 a za den 29. 1. 2021 není možné žádat o ošetřovné, protože tyto dny jsou podle školského zákona a příslušné vyhlášky MŠMT dnem školních prázdnin. Podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin výslovně vyloučen.
 • V případě, že se OSVČ stará o předškolní dítě, může žádat o podporu za 21. - 22. prosince 2020 pouze v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.
 • V případě, že se OSVČ stará o dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za 21. - 22. prosince 2021, kdy byla škola uzavřena usnesením vlády o přijetí krizového opatření.
 • V případě, že se OSVČ stará o předškolní dítě nebo dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o podporu za měsíc leden 2021 pouze v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školské zařízení z důvodu karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

O DOTACI můžete žádat zde https://osetrovne.mpo.cz/info/ 

Nejčastější dotazy si můžete pročíst ZDENEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Vyhlášení nouzového stavu a zpřísnění podmínek nezavádí žádné nové změny pro kadeřnické salony. Nedošlo ani k navrácení možnosti prokazováním se testy při vstupu do salonu. Parlament by ve středu 1.12. měl projednat navržené programy na podporu podnikatelů. Stát bude proplácet testy zpětně a to do výše 240 Kč za měsíc.
Situaci sledujeme.

Dne 1.12. parlament schválil kompenzační bonus. Umožnil jeho souběh s dalšími programy. Návrh nyní míří do Senátu. Za měsíce prosinec a leden by si kadeřníci s propadem tržeb o více jak 30 % polepšit o 71 000 Kč.