Čo platí v roku 2021

20.01.2021

AKTUÁLNE OPATRENIA  

ZÁKAZ VYCHÁDZANIA

Zákaz vychádzania platí od 1.januára 2021 do 24. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. Zoznam výnimiek nájdete tuVláda 17.1.2021 predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Pravidlá majú byť zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, no po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako bude podmienka negatívneho testu platiť aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Ďalšie podrobnosti stanoví vyhláška.

Zároveň  minister povedal, že testovanie v kombinácii s ďalším pozitívnym efektom zákazu vychádzania upraví epidemiologické podmienky tak, že od 1. februára už bude možné uvoľňovať opatrenia vrátane otvárania škôl. 


VYHLÁŠKA UVZS K OBMEDZENIAM PREVÁDZOK 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 77/2020 uzatvára maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby od 1. januára 2021. Od 11. januára nadobudne platnosť vyhláška č. 3/2021 a tým dôjde k zrušeniu vyhlášky 77/2020. Kadernícke salóny nie sú ani tu uvedené na zozname výnimiek a zostávajú teda uzavreté. 

Po konci zákazu vychádzania a zrušenie zákazu poskytovania služieb v prevádzkach sa dajú očakávať rovnaké opatrenia ako v roku 2020. Teda povinnosť nosiť rúška, obmedzenie počtu zákazníkov na plochu prevádzkarne a samozrejme pravidelná dezinfekcia. Situáciu by mohlo tiež zmeniť očkovanie. 

Kaderníci môžu vykonávať služby u zákazníkov doma. Opatrenie totiž väčšinou neobmedzuje poskytovanie služieb, ktoré sa vykonáva mimo priestorov prevádzok. Vykonávanie takejto činnosti mimo schválených priestorov prevádzok je preto vždy na vlastné riziko zákazníka i poskytovateľa služby, ktorý je zodpovedný za bezpečné vykonávanie poskytovanej služby ako uvádza Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR 

  • novo od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti a cestu späť, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo ak táto osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

FINANČNÁ PODPORA


DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ 

Nárok na dotácie majú od decembera nielen podnikatelia, ktorí mali z dôvodu štátom prijatých opatrení zatvorené, ale aj obmedzené prevádzky. Žiadať budú môcť aj tí, ktorí síce mali otvorené, no zákazníci sa do nich z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať. Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 31. marca 2021. Kompletné znenie výzvy je k dispozícii na adrese www.najmy.mhsr.sk  

OPRÁVNENÝ ŽIADATEL' O DOTÁCIU

Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú nájomcovia, ktorý o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov.  

Možnosť získania dotácie sa za rovnakých podmienok vzťahuje aj na podnájomný vzťah. Ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa znižuje na polovicu.

Z'LAVA NIŽŠIA AKO 50 %

Ak sa prenajímateľ s nájomcom dohodnú na zľave nižšej ako 50 %, môže nájomca nájomné, ktoré nie je predmetom zľavy, uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach, splatných k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, začínajúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, najneskôr však od 1. apríla 2021, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodli na poskytnutí zľavy z nájomného, nájomca môže uhrádzať prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach.

Súčasťou nájomného, na ktoré sa vzťahuje výpočet dotácie, nie sú plnenia obvykle spojené s nájmom (služby) a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu. Ak nie je možné výšku úhrady za služby oddeliť od výšky nájomného, na účel výpočtu maximálnej výšky dotácie sa výška nájomného znižuje o 5 %. 

OBDOBIE

Kadernické salóny, ktoré boli obmedzené v zmysle prijatých opatrení zákazu vychádzania si podávajú dve samostatné žiadosti a to za obodbie:

  •  24.10.2020-8.11.2020(14.11.2020) podľa okresu v ktorom sa prevádzka nachádza (INFO TU) 
  • a druhú žiadosť za obdobie od 19.12.2020-31.12.2020 (obdobie obmedzen počas sviatkov).

Odporúčame si prečítať návod TUPRVÁ POMOC PLUS

V rámci finančnej pomoci PRVÁ POMOC PLUS môžete zasielať žiadosti a výkazy za mesiac OKTÓBER a NOVEMBER  do 31. januára 2021. Žiadosti a výkazy za mesiac DECEMBER môžete zasielať do 28. februára 2021. Podrobnosti o jednotlivých typoch sme popísali v tomto článku 

Obdobie na finančné kompenzácie sa predlžuje na január až marec 2021. 


NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Zapojte sa do POČÍTACIE VÝZVY CPK a uvidíte, že získať základné ukazovatele o svojom podnikaní nie je zas tak zložité! Že nemáte počítačový program? Nevadí! Pôjdeme na to veľmi jednoducho! Tento nápad sa totiž zrodil na spoločnom streame s vami - kaderníkmi a je navrhnutý tak, aby sa mohol zúčastniť každý, kto má záujem začať pracovať s číslami.