FUNGOVÁNÍ SALONŮ OD LISTOPADU

04.11.2021

Stále platí opatření 14601/2021 pro obchody a služby, které bylo upraveno dodatkem platným od 1.11.2021, které zkracuje dobu platnosti testů (viz dále v článku)

 Ve zkratce:

 • rozestup mezi zákazníky 1,5 metru 
 • ochrana dýchacích cest respirátorem,  (možno sundat po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb pokud by použití ochranného prostředku bránilo poskytnutí služby, upravuje nařízení č.604)
 • test pro zákazníky (zkrácená doba platnosti, není nutný pro děti do 12 let)
 • v provozovně se nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 metrů čtverečních prodejní plochy 
 • dezinfekční prostředky
 • informační oznámení
 • Povinnost kontrolovat zákazníky

Níže najdete plné znění pro všechny provozovny a dodatečné úpravy pro kadeřnictví. 

PLNÉ ZNĚNÍ PRO KADEŘNICKÉ SALONY

podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže:

 • a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16,
 • c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/16, před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi službu poskytnout.

JAK SE MUSÍ ZÁKAZNÍK PROKÁZAT

Změna nařízení s platností od 1.11.2021 ( v plném znění ZDE )

 • a)  RT-PCR vyšetření ne starší jak 3 dní, nebo 
 • b)  POC test ne starší jak 24 hodin , nebo
 • c)  Národním certifikátem o provedeném očkování , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu;
 • d)  dokladem o laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19, nebo 
 • e) na místě podstoupí preventivní antigenní test 

CO PLATÍ PRO VŠECHNY PROVOZOVNY A TEDY I PRO SALONY

.podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla: 
 • a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 • b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti, 
 • c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 
 • d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 
 • e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, 
 • f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

KOMUNIKUJTE SE ZÁKAZNÍKY

Nezapomínejte pravidelně komunikovat se zákazníky na sociálních sítích a informovat je o tom, jak to u vás na salonu bude probíhat. Můžete si stáhnout sadu postů připravenou divizí profesionálních produktů L'Oréal ZDE nebo si vytvořit vlastní například na stránkách www.canva.com 

Do vaší výlohy, na recepci nebo do zázemí si můžete vytisknout tyto informační materiály (pokud je samozřejmě dodržujete :-)) a informovat své zákazníky, jak to požaduje nařízení vlády. 


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Díky vysokému počtu elektrických spotřebičů na salonu jako jsou fény, kulmy nebo žehličky, které jedou téměř pořád, může průměrný salon spotřebovat ročně okolo 7 000 kWh. Pokud používáte elektřinu i k ohřevu vody může to být i více. Často v salonech najdeme i kondenzační kotle na plyn, které se starají jednak o teplou vodu nebo i o samotné vytápění...