KOMPENZAČNÍ BONUS - PODÁVEJTE ŽÁDOSTI

01.02.2022

Dne 15.12. senát schválil kompenzační bonus. Umožnil jeho souběh s dalšími programy. Návrh dne 17.12. podepsal i prezident. Za měsíce prosinec a leden by si kadeřníci s propadem tržeb o více jak 30 % mohli polepšit o 71 000 Kč. 

Nyní je čas na podání žádosti za 1. období a to až do 1.3.2022. Druhé bonusové období je od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022. Nyní už můžete také podat žádost za 2. období a to nejpozději do 1. dubna 2022.

Nově také na stránkách Finanční správy najdete i nejčastější dotazy a odpovědi, projít si je můžete ZDE.  

KOMPENZAČNÍ BONUS:

 • Až 1 000 Kč pro OSVČ a malá s.r.o. na den pro ty, kterým poklesli příjmy o více jak 30 % 
 • nebo 500 Kč denně z důvodu nařízené karantény/izolace (mohou nárokovat jen subjekty kompenzačního bonusu, které jsou účastny nemocenského pojištění).

Srovnávacím období je červen až říjen 2021. Nárok na kompenzační bonus nevzniká za kalendářní dny, ve kterých byla činnost osoby samostatně výdělečně činné přerušena.

PODMÍNKY PRO OSVČ 

 • musí být osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění ke dni 22. listopadu 2021 nebo 
 • nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

PODMÍNKY PRO MALÁ S.R.O.

Kompenzační bonus z titulu společníka společnosti s ručením omezením je určen daňovým společníkům společnosti s ručením omezeným,  která má:

 • buď (1) nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami, nebo 
 • (2) pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny. 
 • Společník musí pro přiznání kompenzačního bonusu splnit další zákonné podmínky, a to zejména: (1) musí být společníkem také k datu 22. 11. 2021, (2) musí být k datu 22. 11. 2021 rezidentem ČR nebo (3) nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplatnění snížení daně za zdaňovací období, do něhož spadá příslušné bonusové období, podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů (4) nesmí být v bonusovém období nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou dle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty. 

Jak na to? 

Vyberte si 3 po sobě jdoucí měsíce ze srovnávacího období, zprůměruje tržby v nich dosažené a tento průměr porovnejte s tržbou v prosinci a v lednu. Níže najdete 3 příklady salonů Marin (propad o 31 %),  Petr (propad o 66 %) a Adam (propad jen 25 % ale nařízená karanténa) a jejich výpočet Kompenzačního bonusu. Komplexní návod na 19 stran pro vás připravilo Ministerstvo financí ke stažení ZDE. Nově také na stránkách Finanční správy najdete i nejčastější dotazy a odpovědi, najdete je ZDE. 

Salon Martin zaznamenal v prosinci tržby 40 000 Kč, což je propad o více jak 31 % a může tedy požádat o bonus. Jeho tržby v jednotlivých měsících srovnávacího období a jejich průměry vidíte v tabulce níže. Na webových stránkách MF si vložil informace do žádosti a ta mu spočítala výši bonusu jak můžete vidět na dalším obrázku. Protože jeho propad nebyl příliš velký, limitní částka 656 Kč je nižší než kompenzační bonus 1000 Kč a proto bude vyplaceno jen 40 x 656 = 26 240 Kč.  (Limitní částku vám systém počítá sám jako: 60 333 Kč za průměrný příjem - 40 000 Kč za prosinec to celé děleno 31 dní v prosinci ). Pole označena růžovou barvou systém počítá sám. 


Salon Petr zaznamenal v prosinci tržby 20 000 Kč, což je propad o více jak 66 % a může tedy požádat o bonus. Jeho tržby v jednotlivých měsících srovnávacího období a jejich průměry vidíte v tabulce níže. Na webových stránkách MF si vložil informace do žádosti a ta mu spočítala výši bonusu jak ukazuje druhý obrázek. Protože jeho propad byl ve srovnání se salonem Martin vyšší, vyšla mu vyšší i limitní částka 1 302 Kč. Protože je limitní částka vyšší než kompenzační bonus 1 000 Kč nemůže být vyplacená celá a bude tedy v maximální výši bonusu 1000 Kč. Salon Petr dostane 40 000 Kč.  (Limitní částku vám systém počítá sám jako: 60 333 Kč za průměrný příjem - 20 000 Kč za prosinec to celé děleno 31 dní v prosinci ). Pole označena růžovou barvou systém počítá sám.


Salon Adam zaznamenal v prosinci tržby 45 000 Kč jak vidíte na obrázku níže, což je propad pouze o 25 % a tedy nesplňuje podmínku pro přiznání kompenzačního bonusu 1 000 Kč. Protože si ale Adam platí zdravotní pojištění, může požádat o bonus 500 Kč za dobu, kdy mu byla nařízena karanténa a on nemohl pracovat. Na webových stránkách MF v žádosti klikl na důvod žádosti "KARANTÉNA NEBO IZOLACE"  a vyplnil její trvání. Systém mu spočítal výši  bonusu 7 000 Kč, jak ukazuje druhý obrázek.

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká. Kompenzační bonus je pro všechny profese. Bonus nově bude možné kombinovat s COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY. 

Nárok na nový kompenzační bonus 1000 Kč budou mít podnikatelé, kteří:

 • mají k datu 22. listopadu 2021 aktivní živnostenské oprávnění nebo
 • kteří ho mají přerušené po dobu nejdéle jednoho roku, čímž je zohledněno především specifikum tzv. sezonních podnikatelů. 


Podnikání přitom stejně jako dosud musí pro žadatele o bonus představovat hlavní zdroj příjmů, což se bude nadále ověřovat prostřednictvím testu majoritního příjmu ve zvoleném srovnávacím období. 

I tentokrát bude bonus individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími tržbami, jako jsou důchodci či studenti tak, aby v jednotlivých případech nepřesáhla vyplacená pomoc celkový propad tržeb a nedocházelo tak k nespravedlivému překompenzování. 

 • Prvním bonusovým obdobím je období od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.
 • Druhým bonusovým obdobím je období od 1. ledna 2022 do 31. ledna 2022.

 PODÁVEJTE ŽÁDOST ZA PRVNÍ OBDOBÍ 

Finanční správa zachová jednoduchou online žádost dostupnou na www.mfcr.cz/bonus . Podat žádost bude i nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně finančního úřadu. Spuštění žádostí a jejich následné vyplácení je v tuto chvíli závislé na vývoji legislativního procesu v Parlamentu. Obecně pak platí, že žádost je vhodné podat až po skončení daného bonusového období, aby bylo možné v žádosti uvést výši tržeb, u nichž nastal propad. Návrh zákona v kompletním znění najdete ZDE.

Přidáváme také odkaz na dobrý článek z webu podnikatel.cz ZDE

COVID NEPOKRYTÉ NÁKLADY A COVID 2021

Vláda odsouhlasila také vypsání nových výzev v úspěšných podpůrných covidových programech Covid - Nepokryté náklady a Covid 2021. Podnikatelé, kteří kvůli epidemické situaci a z ní vyplývajících omezení daných mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví přijdou oproti srovnávacímu období o 30 a více procent tržeb, si budou moci zvolit jeden z těchto dotačních programů.

 • V programu Covid - Nepokryté náklady bude vypsána třetí výzva, díky níž budou moci podnikatelé získat podporu ve výši 40 procent nepokrytých fixních nákladů s limitem 15 milionů korun na žadatele. Rozhodné období bude stanoveno od 1. listopadu a bude zatím platit i v prosinci. Podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 30 % za rozhodné období oproti stejnému období roku 2019
 • Alternativou k tomuto programu bude opět program Covid 2021, kde bude moci zaměstnavatel při zachování stejné podmínky třicetiprocentního poklesu tržeb čerpat 300 korun na jeden plný úvazek svého zaměstnance a den. Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Rozhodným obdobím je 1. listopad až 31. prosinec 2021, které může být případně prodlouženo dle aktuální situace a účinnosti restriktivních opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Žadatelé nebudou moci oba programy kombinovat vzájemně, kombinace s  kompenzačním bonusem by měla být možná. Souběh bude možný také s programem Antiviru.

PRO ZAMĚSTNAVATELE POKRAČUJE "ANTIVIRUS A"

Od 1. června letošního roku je možné v režimu A programu Antivirus čerpat příspěvky pouze v případě, že překážka v práci vznikla zaměstnanci z důvodu nařízení karantény nebo izolace. Tato podmínka tedy platí i pro další období uznatelnosti výdajů. Zároveň vláda České republiky posunula konečné datum, do kdy je možné uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus, a to z 31. října 2021 na 31.prosince 2021. 

Výše příspěvku činí 80 % z vyplacené náhrady mzdy a z ní provedených odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek proplácený Úřadem práce ČR pak činí 80 % součtu těchto částek. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč. 

Z pohledu zaměstnance je jedinou podmínkou, aby byl v pracovním poměru (tedy neměl pouze DPP/Č) delším jak 3 měsíce a nebyla mu dána výpověď či nebyl ve výpovědní lhůtě.

Zaměstnavatel musí nejprve vyplatit mzdu a odvést odvody. O refundaci vyplacených náhrad mezd si pak, jako zaměstnavatel, zažádáte až v dalším kalendářním měsíci. Pozor, vyúčtování se ale musí předložit nejpozději do konce takto následujícího měsíce. Pokud termín nedodržíte, není možné příspěvek poskytnout. Žádost lze vyplnit elektronicky na níže uvedeném odkazu.  

 Situaci sledujeme. 


Díky vysokému počtu elektrických spotřebičů na salonu jako jsou fény, kulmy nebo žehličky, které jedou téměř pořád, může průměrný salon spotřebovat ročně okolo 7 000 kWh. Pokud používáte elektřinu i k ohřevu vody může to být i více. Často v salonech najdeme i kondenzační kotle na plyn, které se starají jednak o teplou vodu nebo i o samotné vytápění...