AKTUALIZOVÁNO: Poklesli vám tržby o viac ako 20 %? Požiadajte o príspevok.

07.01.2021

AKTUALIZACE 7.1.2021 ( termíny podání žádostí)

Vláda v stredu 28. 10. 2020 schválila navýšenie finančnej podpory pre zamestnávateľov a SZČO, ktorej dala názov Prvá pomoc +. Nové podmienky poskytovania príspevkov v rámci projektu "Prvá pomoc" sa začnú uplatňovať už pri žiadostiach o príspevky za október a to za celý mesiac. 

Opatrenie č.2 : Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby 


Oprávnený žiadateľ:

 • SZČO (fyzická osoba), ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ (alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu) alebo SZČO, ktorej poklesli tržby. 
 • Podmienkou oprávnenosti žiadateľa zároveň je, že ide o SZČO, ktorá 1) bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 30.06.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 alebo 2) čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania v roku 2019 až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.07.2020, resp. k 01.02.2021 alebo so začiatkom podnikania v roku 2020 až do posúdenia vzniku sociálneho poistenia k 01.07.2021.  
 • Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 02.09.2020. Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzený

Oprávnené výdavky: 
 •  Za oprávnený výdavok v mesiaci október 2020 a nasledujúcich mesiacoch sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020/september 2020, a to nasledovne najviac vo výške: (TABUL'KA OPATRENIE 2) 

Žiadosť/výkaz o poskytnutie príspevku môže SZČO predložiť úradu práce nasledovne: A) prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo B) elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť

Žiadosti a výkazy za mesiac OKTÓBER a NOVEMBER môžete zasielať do 31. januára 2021Žiadosti a výkazy za mesiac DECEMBER môžete zasielať do 28. februára 2021


OPATRENIE č. 4 Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia MS nemajú žiaden iný príjem - (tzv. jednoosobová s.r.o.)

Oprávnený žiadateľ: 

 • SZČO, ktorá prerušila vykonávanie/prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie a ktorá od 01.10.2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z o pracovného pomeru, o dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo o invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %.  A
 • ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny 

Za SZČO sa považuje aj fyzická osoba, ktorá o je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s.r.o.)

na účely opatrenia č. 4B sa za tzv. jednoosobovú s.r.o. považuje len taká s.r.o., ktorá nemá žiadnych zamestnancov A

 • ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur; 
 • ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019, o v prípade jednoosobovej s.r.o., 
 • ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2020 (najneskôr k 02.09.2020), zisk pred zdanením za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 000 eur/9 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 900 eur/9 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca septembra 2020,
 • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom, a 
 • nie je spoločníkom v inej s.r.o.

Oprávnené výdavky:

 • Za oprávnený výdavok sa považuje mesačný paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315,- eur za mesiac október 2020 a nasledujúce mesiace.  

Žiadosť/výkaz

 • o poskytnutie príspevku môže žiadateľ predložiť úradu práce nasledovne: • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ prevádzkuje/prevádzkoval alebo vykonáva/vykonával samostatnú zárobkovú činnosť; alebo • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje/prevádzkovala alebo vykonáva/vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť
 • Žiadosti a výkazy za mesiac OKTÓBER a NOVEMBER môžete zasielať do 31. januára 2021. Žiadosti a výkazy za mesiac DECEMBER môžete zasielať do 28. februára 2021

Kompletné znenie podmienok nájdete na webe www.pomahameludom.sk alebo si ich môžete stiahnuť TU. 


Zákaz vychádzania platí od 1.januára 2021 do 24. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. Zoznam výnimiek nájdete tu. Vláda 17.1.2021 predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Pravidlá majú byť zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, no po celoplošnom skríningu bude od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z...