CO PLATÍ V ROCE 2021

24.02.2021

Aktualizace 24.2.2021: Prodloužení programu Antivirus po celý březen

Na základě vašich častých dotazů přinášíme aktuální přehled opatření a finanční pomoci v roce 2021.  

PES (PROTIEPIDEMICKÝ SYSTÉM)

Ministerstvo zdravotnictví představilo novou verzi PSA 2.0 s upravenou metodou výpočtu od 6.1.2021. Hodnoty indexu pro jednotlivé stupně zůstávají zachovány, o vyhlášení jednotlivých stupňů rozhodují experti, nikoliv samostatný index. Podmínky v jednotlivých stupních jsou zatím beze změny. Otevření určitých provozů- například salonů nebo kulturních aktivit by mohlo napomoci testování nebo očkování.

PROVOZOVÁNÍ KADEŘNICKÝCH SLUŽEB 

Kadeřnické salony jsou současné době zavřeny - provoz v provozovně je zakázán a to do 22.1.2021. Nicméně je stále možné při dodržení podmínek (provozní řád pro docházkovou službu a hygienická opatření) nabízet služby u zákazníků doma. Vzhledem k tomu, že je riziko nákazy nyní velké, služby v domácnosti doporučuje ministerstvo obchodu poskytovat jen výjimečně. Dá se očekávat, že při přechodu do nižších stupňů budou v platnosti minimálně stejná opatření jako v roce 2020, tedy roušky, omezení počtu zákazníků a pravidelná dezinfekce. 

Některé salony jako reakci na současnou situaci začaly nabízet klientkám možnost zakoupit si namíchané profesionální barvy na doma a to díky zápisům v kartě klienta, kde mají napsané poslední poměry míchání. 


PŘEHLED FINANČNÍ POMOCI 

COVID NÁJEMNÉ

Ministerstvo financí přislíbilo pokračování programu COVID nájemné i pro 4. čtvrtletí, kdy by mělo hradit 50 % nájemného za měsíce říjen, listopad a prosinec. Platit by měly přitom stejné podmínky jako při II. výzvě. Podrobnosti zatím ale ministerstvo oficiálně nezveřejnilo. 

Žádosti za 2.Výzvu (červenec, srpen, září) již není možné podávatŽádosti do Výzvy 3 je možné podávat do 8.dubna 2021.

O podmínkách, které je nutné splnit se můžete dočíst v našem článku ZDE


COVID 21 

Vláda dne 8. března 2021 schválila program COVID 21. Výzva byla vyhlášena 29. března 2021. Bližší informace a žádosti najdete na stránkách MPO 

Základní informace

 • Žádosti v první výzvě bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 • O podporu může žádat podnikatel - fyzická osoba nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva n
 • Podpora bude poskytována za období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021.
 • Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den (za zaměstnance se pro účely Programu považují rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů - fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele).
 • Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
 • Podporu z programu za dané období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID - Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021 (pokud žadatel o nový kompenzační bonus již požádal, může žádost o podporu v programu COVID 2021 podat, ale musí zároveň svého správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, resp. o jeho vrácení).

Oprávněný žadatel

 • Je fyzickou osobou nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva 
 • Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
 • V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží Účtová skupina 60 podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. (výnosy z prodeje vlastních výrobků, z prodeje služeb, z pronájmu, z prodaného zboží, ze správních poplatků, z místních poplatků, ze soudních poplatků a jiné výnosy z vlastních výkonů). Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
 • Má alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Na co je podpora poskytována a její výpočet ?

 • Náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Poskytuje se 500 Kč za každého zaměstnance a den rozhodného období:

 • Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů - fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Počítají se ve všech případech jen zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • Počet dnů je dán dobou mezi 11. lednem 2021 a 31. březnem 2021 (celkem 80 dní). V případě žadatelů, kteří čerpali podporu z programu COVID - Ubytování II, se z důvodu zamezení souběhu podpory za rozhodné období považuje 23. ledna 2021 až 31. března 2021 (celkem 68 dní).
 • Pokud měl žadatel 1 až 3 zaměstnance vyjádřené jako FTE, stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.
 • V případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek (např. pokud zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet 10 x 0,5 x 500, tedy může žádat o 2500 Kč na den)COVID (GASTRO) ZAVŘENÉ PROVOZOVNY - UKONČENO

program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny, připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), byl schválen 4. ledna vládou. Jeho cílem je podpora všech provozoven, které na základě říjnových  opatření musely omezit činnost nebo úplně zavřít, tedy i kadeřnických salonů. Za každého zaměstnaného kadeřníka tak majitel salonu získá podporu 400 Kč na den

Program je určen pro pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády od 14. října 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti. Podnikatel musí mít zaměstnance v pracovním poměru či tzv. "spolupracující osoby OSVČ" (což jsou obvykle rodinní příslušníci).

Podpora se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Za každého zaměstnance v pracovním poměru, případně spolupracující OSVČ, bude možné čerpat 400 korun na den. Počet uznaných dní pro kadeřnické salony je 61 (osobní služby viz ZDE), tedy na jednoho zaměstnance 24 400 Kč. 

ŽÁDOSTI JIŽ NENÍ MOŽNÉ PODÁVAT ( 15.3.2021 do 16:00)

Je důležité zmínit, že žádosti půjde podat jen elektronicky proto je nutné si do té doby si vyřídit e-identitu. Více info o e-identitě najdete ZDE 


PROGRAM ANTIVIRUS PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

Majitelé kadeřnických salonů, kteří zaměstnávají, mohou od března minulého roku využívat program ANTIVIRUS, který jim prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzuje  vyplacené prostředky na mzdy a platy. Vláda ČR prodloužila 21. prosince 2020 programy Antivirus A,  B,  A Plus až do konce února 2021 a následně až do 30.dubna.

 • Režim B

Výše podpory se nemění, nadále činí 60 % uznatelných výdajů, maximálně 29 000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc. Uznatelným výdajem jsou náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce, včetně pojistného odvedeného z této náhrady mzdy.


 • Režim A

V režimu A budou moci zaměstnavatelé obdržet příspěvek na výdaje vzniklé v říjnu, listopadu, prosinci. Uznatelným výdejem je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci z důvodu nařízení karantény (podle § 192 zákoníku práce).

Výše příspěvku zůstává zachována na 80 % uznatelných výdajů (náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci + odpovídající výše zákonných odvodů), maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance a měsíc

Režimu A nadále mohou využívat ale zaměstnavatelé i v případě, kdy zaměstnanci nemohou vykonávat práci z důvodu uzavření provozu zaměstnavatele (či jeho významného omezení), jestliže k němu došlo přímo na základě vládních opatření (krizová opatření vlády, mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví). V takovém případě ale může zaměstnavatel využít zvýšeného příspěvku v režimu Antivirus Plus (viz níže)


 • Režim Antivirus Plus (Režim A Plus)

Týká se pouze zaměstnavatelů, jejichž provoz byl nuceně uzavřen (či významně omezen) krizovými opatřeními vlády nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví nebo orgánů ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice).

Netýká se nařízených karantén/izolací. Pro ně nadále platí režim A.

Parametry Antivirus Plus. Příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Výlučně pouze v případě, že zaměstnavatel vyplatil náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce, jestliže překážka v práci vznikla z důvodu nuceného uzavření provozu zaměstnavatele (nebo významného omezení - významným omezením je např. možnost poskytovat stravovací služby prostřednictvím výdejového okénka - provoz uzavřen jako takový není, nicméně je významně omezen) Maximálně 50 000 Kč/měsíc/zaměstnanec. Na náklady vzniklé výplatou mzdy za překážky v práci vzniklé po 1. říjnu 2020 (včetně)

Bližší informace a formuláře pro podání žádostí najdete ZDE https://www.mpsv.cz/antivirus NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Díky vysokému počtu elektrických spotřebičů na salonu jako jsou fény, kulmy nebo žehličky, které jedou téměř pořád, může průměrný salon spotřebovat ročně okolo 7 000 kWh. Pokud používáte elektřinu i k ohřevu vody může to být i více. Často v salonech najdeme i kondenzační kotle na plyn, které se starají jednak o teplou vodu nebo i o samotné vytápění...

AKTUALIZACE: Vláda 2.2.2022 odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února. Do té doby platí podmínky,...

Být v dnešní době úspěšným kadeřníkem - majitelem salonu znamená být člověkem mnoha profesí. Nejen že musíte skvěle ovládat, to co milujete nejvíce - své kadeřnické umění, ale také se musíte pouštět do rozhodnutí v oblastech vedení vašeho podnikání, které pro většinu už nejsou tak "sexy". A proto je dobré mít se na koho obrátit pro radu nebo...