SERIÁL PRÁVNÍ PORADNA: Jaké povinnosti má klient a salon?

11.05.2020

Doba čtení 4 minuty + MATERIÁLY KE STAŽENÍ 

Dnešním dnem počínaje se po velmi dlouhé době mohou otevřít dveře kadeřnických salonů. Na těchto stránkách jsme vám již přinesli doporučení ohledně hygieny v salonech a tipy, jak tato opatření zohlednit do cen vašich služeb. Abyste měli co nejméně případných starostí, rozhodli jsme se pro vás připravit sérii článků i na právní témata v souvislosti s pandemií Covid-19.

V dnešním prvním díle se zaměříme na následující témata: 

- povinnosti klientů a salonu,

- jak postupovat při případné nákaze klienta ve vašem salonu?

- jak je to s případnou náhradou újmy ze strany salonu?

1) POVINNOSTI KLIENTA A SALONU

V předpisech účinných od 11. 5. 2020 je přímo stanoveno, že pokud má klient tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je provozovatel povinen zamezit jeho přístupu do provozovny kadeřnictví.

Je tedy potřeba se klienta na tyto informace před vstupem do provozovny zeptat - ideální se v tomto případě jeví sepsat krátký dotazník/čestné prohlášení, který klient před vstupem do provozovny musí vyplnit a podepsat i s datem a časem vyplnění.

Připravili jsme pro vás ilustrační vzor čestného prohlášení, které si můžete stáhnout níže:

Případně (nebo současně) můžete klienta podrobit měření tělesné teploty. Klient sice není povinen takové čestné prohlášení vyplnit či podstoupit měření tělesné teploty, provozovatel však není povinen v takovém případě klienta do provozovny vpustit.

I klienti kadeřnických salonů jsou povinni zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry. Pokud se tedy klienti potkají např. před kadeřnickým salonem při čekání na služby, je třeba, aby tento povinný odstup dodržovali.

Klient je povinen dodržovat také obecnou povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Tuto povinnost je třeba dodržovat po celou dobu přítomnosti v provozovně, tedy i v průběhu stříhání.

2) CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE SE NA SALONU VYSKYTNE NAKAŽENÝ KLIENT?

V případě, že by se v kadeřnictví i přesto nacházel klient, která jeví známky nákazy nemocí COVID-19 (např. klient v čestném prohlášení uvede, že nemá žádné příznaky, ale v průběhu poskytování služby se mu přitíží či začne příznaky projevovat), mělo by dojít k okamžité izolaci takové osoby od ostatních osob, ideálně do jiné místnosti, kterou lze uzavřít dveřmi, a otevřít v této místnosti okno, aby se v ní větralo.

Nakažený klient by měl prostřednictvím telefonu (ideálně svého) kontaktovat svého lékaře či krajskou hygienickou stanici. V naléhavém případě je možné zavolat také zdravotnickou záchrannou službu.

Potenciálně nakažený klient by:

 • po celou dobu měl zůstat ve vzdálenosti alespoň 2 metry od jiných osob;
 • se měl vyvarovat dotyku či kontaktu s jinými lidmi, povrchy či předměty;
 • si měl zakrýt si nos a ústa při kašlání či kýchání tkaninou nebo kapesníkem, který si klient následně ponechá u sebe či vyhodí do koše (případně musí kýchat do ohybu lokte, pokud nemá k dispozici tkaninu či kapesník);
 • v případě nutnosti navštívit toaletu by takový klient měl použít oddělenou toaletu (je-li k dispozici).

Pokud nebude takový klient spolupracovat, je samozřejmě možné ho požádat o to, aby dobrovolně opustil prostory kadeřnického salonu. Pokud tak neučiní, je možné se obrátit na Policii ČR.

Lze doporučit také identifikaci ostatních osob nacházejících se v provozovně, které jsou více rizikové z pohledu možné nákazy (např. osoby starší 60ti let, osoby s chronickým onemocněním či těhotné ženy), a těmto osobám doporučit zvážení dalších opatření (např. zůstat doma či kontaktovat svého lékaře v případě, že se projeví jakékoli příznaky nemoci).


3) JAK JE TO S NÁHRADOU ÚJMY V PŘÍPADĚ NAKAŽENÍ V KADEŘNICKÉM SALONU? 

Obecnými předpoklady náhrady újmy jsou:

 • porušení právní povinnosti,
 • vznik újmy,
 • příčinná souvislost mezi dvěma předchozími body.
 • Tyto předpoklady musí být splněny všechny současně, jinak se nelze náhrady újmy domoci.

Pokud tedy kadeřnictví splní všechny své právní povinnosti, není povinno hradit újmu ani v případě, že k nakažení klienta skutečně dojde v kadeřnickém salonu.

V případě, že by kadeřnický salon některou ze svých povinností porušil, stále by bylo třeba, aby klient při vznesení nároku prokázal příčinnou souvislost mezi porušením takové právní povinnosti a vznikem újmy (tedy jinými slovy, že se klient nakazil právě proto, že došlo k porušení právní povinnosti) a že k nakažení došlo právě v kadeřnickém salonu.

Pokud by se nicméně podařilo klientovi výše uvedené obecné předpoklady náhrady újmy naplnit, byl by oprávněn požadovat náhradu újmy podle specifických ustanovení zákona (občanského zákoníku).

Závěrem vás upozorňujeme, že nesmíte zapomínat, že kromě konkrétních povinností pro kadeřnické salony, o kterých jsme vás už informovali zde a zde, je třeba rovněž dodržovat i obecné povinnosti pro všechny otevřené provozovny, které stanovuje usnesení vlády (v současné době se jedná o usnesení č. 493 ze dne 1. 5. 2020). Všechny otevřené provozovny jsou povinny plnit následující obecné povinnosti:

 • aktivně bránit tomu, aby se klienti zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry;
 • zajistit řízení front čekajících klientů, a to jak uvnitř, tak před provozovnou (zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi klienty; ve Vašem případě lze doporučit spíše předcházení tvoření takových front tím, že bude možné si služby předem objednat, přičemž jednotliví kadeřníci by si měli jednotlivé klienty objednávat s takovým odstupem, aby se předešlo vzájemnému potkávání klientů v provozovně);
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro klienty provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;
 • zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice;
 • zajistit informování klientů o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

Právní poradenství poskytla Advokátní kancelář Randl Partners


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Díky vysokému počtu elektrických spotřebičů na salonu jako jsou fény, kulmy nebo žehličky, které jedou téměř pořád, může průměrný salon spotřebovat ročně okolo 7 000 kWh. Pokud používáte elektřinu i k ohřevu vody může to být i více. Často v salonech najdeme i kondenzační kotle na plyn, které se starají jednak o teplou vodu nebo i o samotné vytápění...

AKTUALIZACE: Vláda 2.2.2022 odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, jimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února. Do té doby platí podmínky,...

Být v dnešní době úspěšným kadeřníkem - majitelem salonu znamená být člověkem mnoha profesí. Nejen že musíte skvěle ovládat, to co milujete nejvíce - své kadeřnické umění, ale také se musíte pouštět do rozhodnutí v oblastech vedení vašeho podnikání, které pro většinu už nejsou tak "sexy". A proto je dobré mít se na koho obrátit pro radu nebo...