PODÁVAJTE ŽIADOSTI ZA JANUÁR A DECEMBER

03.02.2022

aktuálizácia 3.2.2022: 

 • Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia (aj za 3B) za január 2022 je možné podávať do 31. marca 2022  ( napr. pre vykazované obdobie 01/2022 - predchádzajúce je 01/2019, alebo 01/2020, alebo 01/2021) 
 • Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia VRÁTANE 3B za mesiac DECEMBER 2021 je možné podávať do 28. februára 2022 → uplatňuje sa Prvá pomoc +
 • Žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B za mesiac NOVEMBER 2021nie je možné podávať
Prvá pomoc + sa bude poskytovať aj za február 2022.
 

Vyplácanie Prvej pomoci+ za december 2021, január 2022

SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 810 € v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 2). V prípade ak neplatili odvody do Sociálnej poisťovne, majú nárok na príspevok vo výške 315€ z opatrenia 4. Rovnaká výška platí aj pre jednoosobové s.r.o. 

PRVÁ POMOC+ OPATRENIE č. 2  PRE SZČO KADERNÍKY 

V SKRATKE: Kaderníci, ktorý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky alebo ktorým poklesli tržby, môžu využiť túto pomoc. Pomoc môžu čerpať, ak sú nemocensky a dôchodkovo poistení (povinne alebo dobrovoľne) alebo čerpajú tzv. odvodové prázdniny. Pokiaľ ste otvorili svoj salón nedávno, platí, že pro priznaní príspevku musí vaša živnosť začať najneskôr k 1.10.2021. Príspevok nie je možné poskytovať kaderníkům, ktorí májú zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Žiadosť/výkaz o poskytnutie príspevku môže SZČO predložiť úradu práce prostredníctvom elektronickej pošty, vo výnimočných prípadoch poštou alebo osobne. Žiadosť/výkaz za príslušný mesiac je možné predložiť počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiadate. Výška príspevku prvej pomoci + sa odvíja od poklesu tržieb, ktorý sa vypočíta podľa jednej zo 6 možností. Podľa výsledného poklesu tržieb je možné čerpať príspevok od 270 do 810 Eur.

Plné znenie tu na stiahnutie tu a plný text pod obrázkom.

Oprávnený žiadateľ:

1)  bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30.06.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni. V prípade, ak si dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO začne platiť neskôr, nárok na príspevok jej vzniká za kalendárny mesiac, za ktorý bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená (minimálne polovicu kalendárneho mesiaca) a za nasledujúce kalendárne mesiace, počas ktorých jej poistenie nepretržite trvá.

alebo

2) čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania alebo vykonávania/prevádzkovania inej SZČ v roku 2020 až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.07.2021, resp. k 01.10.2021 alebo so začiatkom podnikania alebo vykonávania/prevádzkovania inej SZČ v roku 2021.

Na účely tohto projektu tzv. odvodové prázdniny môže čerpať taká SZČO, ktorá začala podnikanie alebo vykonávanie/prevádzkovanie inej SZČ v roku 2020 resp. 2021 a ktorej nebolo možné posúdiť vznik povinného sociálneho poistenia (§ 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z.n.p.) z dôvodu, že za kalendárny rok, rozhodujúci na vznik tohto poistenia, nedosahovala žiadny príjem z podnikania alebo inej SZČ.

Podmienky poskytovania príspevku:

 1. v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu mu poklesli tržby,
 2. bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne alebo dobrovoľne) v období do 30.06.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2021 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo bola dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená (minimálne polovicu kalendárneho mesiaca) a za nasledujúce kalendárne mesiace, počas ktorých jej poistenie nepretržite trvá alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny; ide o SZČO so začiatkom podnikania alebo vykonávania/prevádzkovania inej SZČ v roku 2020 až do posúdenia vzniku povinného sociálneho poistenia k 01.07.2021, resp. k 01.10.2021 alebo so začiatkom podnikania alebo vykonávania/prevádzkovania inej SZČ v roku 2021,
 3. nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť,
 4. spĺňa podmienky v zmysle § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti, a to tým, že: a) má splnené daňové povinnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok, d) nemá voči úradu splatné finančné záväzky, e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu, f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru, g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu,
 5. nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
 6. je subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.10.2021.

Ako vypočítať pokles tržieb 

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Je 6 možností:

 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 alebo 2020 (napr. pre vykazované obdobie 01/2021 - predchádzajúce je 01/2019, resp. 01/2020)
 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 alebo 2020 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019 alebo 2020) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019, resp. 2020
 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 01.02.2020
 4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020
 5. Porovnáva sa tržba za december 2020, január 2021 alebo február 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 02.09.2020
 6. Porovnáva sa tržba za september 2021 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť v roku 2021, najneskôr k 01.10.2021

Výber spôsobu výpočtu poklesu tržieb je možné v rámci jednotlivých mesiacov meniť.

Opatrenie 3B 

Prevádzky, ktoré boli ku koncu novembra zatvorené pre pandemické opatrenia, budú môcť za december požiadať v prípade poklesu tržieb o viac ako 40 % o štátnu pomoc. S poklesom obratu od 40 do 60 % dostane firma či živnostník 450 eur na jedného zamestnanca, prevádzky s poklesom obratu od 60 do 80 % budú mať nárok na 630 eur na každého zamestnanca a v prípade poklesu obratu nad 80 % dostane zamestnávateľ 810 eur na zamestnanca. 

PROGRAM PRVÁ POMOC

V zmysle posledného rozhodnutia vlády SR budú opatrenia platné do konca roka 2021, pričom za obdobie september až december 2021 sa na sanáciu dopadov využije rámec "Prvá pomoc", ktorý sa aplikoval ešte počas prvej vlny pandémie. 

Viac informácií a podávanie žiadostí https://www.pomahameludom.sk/ 

Tabuľka nižšie ešte neobsahuje očakávané navýšenie za mesiace november a december. 


Zapojte sa do POČÍTACIE VÝZVY CPK a uvidíte, že získať základné ukazovatele o svojom podnikaní nie je zas tak zložité! Že nemáte počítačový program? Nevadí! Pôjdeme na to veľmi jednoducho! Tento nápad sa totiž zrodil na spoločnom streame s vami - kaderníkmi a je navrhnutý tak, aby sa mohol zúčastniť každý, kto má záujem začať pracovať s číslami.