AKTUALIZOVANÉ PODMÍNKY PRO PROVOZ SALONŮ

27.05.2021

Aktualizace 8.6. - nové nařízení o omezení obchodu a služeb + nové nařízení o ochraně dýchacích cest: pro salony se nic nemění.

OD 24. KVĚTNA SE ZMĚNILY PODMÍNKY PRO VSTUP DO SALONU

Zákazníci se nově mohou prokázat průkazem očkování po I. dávce a to do v rozmezí minimálně 22 a maximálně 90 dní po první dávce. Byla prodloužena i platnost certifikátu o prodělání nemoci a to na 180 dní, 

OD 18. KVĚTNA SI ZÁKAZNÍK MŮŽE ODLOŽIT RESPIRÁTOR

Ministerstvo zdravotnictví dne 17.5. vydala úpravu, která rozšiřuje počet výjimek ze zákazu pobytu a pohybu bez ochranných prostředků kdy se s účinností ode dne 18. května 2021 mění mimořádné opatření, MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, (aktualizováno 8.6.), a to tak, že se zákaz pobytu bez ochranných prostředků nevztahuje na: (...)

y) osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže.".

CO PLATÍ - Ve zkratce:

  • ochrana dýchacích cest respirátorem (NOVĚ - MOŽNÉ ODLOŽIT)
  • test pro kadeřníky (jednou za 7 dní)
  • test pro zákazníky (NOVĚ NEMUSÍ PO OČKOVÁNÍ I. DÁVKOU A PRODLOUŽENA DOBA PO PRODĚLANÍ NEMOCI NA 180 DNÍ )
  • 1 zákazník na 15 metrů čtverečních a rozestupy 2 metry mezi křesly/zákazníky
  • evidence zákazníků (jméno, příjmení, telefon)
  • evidence samotestů personálu - kadeřníků (formulář k dispozici)
  • otevírací doba od 6:00 do 22:00

Níže najdete plné znění pro všechny provozovny a dodatečné úpravy pro kadeřnictví. 

CO PLATÍ PRO VŠECHNY PROVOZOVNY (aktualizace 8.6.2021): 

13. stanovují podmínky pro provoz v provozovnách podle bodu I/1, v nichž není zákázána přítomnost veřejnosti, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla: 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení 

nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka, 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti, 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu, 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně, 

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu, 

g) .... prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostor

ad 7) Dále platí, že se omezuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, ve kterých není podle bodu I/1 zakázána přítomnost veřejnosti, tak, že se zakazuje v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod.

Pro salony platí mimořádné opatření ze dne 29. dubna 2021 č. 423.  aktualizováno 8.6.2021 ZDE

CO PLATÍ NAVÍC PRO KADEŘNICKÉ SALONY

Bod 14.stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/13 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb tak, že

a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi, 

b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry, 

c) se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže, 

e) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření ( NOVĚ - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAPADL TOTO USNESENÍ. Nově bylo doplněno odůvodnění:

Evidence údajů poskytovatele služby je na dobu nezbytnou pro provedení epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví, a to v nezbytném rozsahu. Taková evidence, aby mohla sloužit pro uvedený účel, by měla obsahovat identifikaci zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi. Tuto evidenci by měl poskytovatel uchovávat 30 dnů. Více info ZDE

d) zákazník při vstupu do provozovny (NOVĚ): 

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20,

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, NEBO
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

NEBO

 ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 iv) (v provozovně) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

 v) provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu 8 iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,, TESTOVÁNÍ KADEŘNÍKŮ 

Pokud jde o testování vás jako kadeřníků, nezapomeňte se podívat na podmínky, které jsou stanoveny pro jejich evidenci a možnost čerpat příspěvek až do 240 Kč včetně DPH. Podrobnosti najdete v našem článku ZDE. Testování je povinné jednou za 7 dní. 

KOMUNIKUJTE SE ZÁKAZNÍKY

Nezapomínejte pravidelně komunikovat se zákazníky na sociálních sítích a informovat je o tom, jak to u vás na salonu bude probíhat. Můžete si stáhnout sadu postů připravenou divizí profesionálních produktů L'Oréal ZDE nebo si vytvořit vlastní například na stránkách www.canva.com 

Do vaší výlohy, na recepci nebo do zázemí si můžete vytisknout tyto informační materiály (pokud je samozřejmě dodržujete :-)) a informovat své zákazníky, jak to požaduje nařízení vlády. 


NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Díky vysokému počtu elektrických spotřebičů na salonu jako jsou fény, kulmy nebo žehličky, které jedou téměř pořád, může průměrný salon spotřebovat ročně okolo 7 000 kWh. Pokud používáte elektřinu i k ohřevu vody může to být i více. Často v salonech najdeme i kondenzační kotle na plyn, které se starají jednak o teplou vodu nebo i o samotné vytápění...