Podpora pre kaderníkov - SZČO

13.04.2020

O akú podporu môžete požiadať a ako ju podať? Prinášame prehľad 

Oprávnený žiadateľ  

Oprávnený žiadateľ v rámci opatrenia č. 2: SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby. Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá: 

 • a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa SZČO zároveň je, že ide o SZČO, ktorá 

 • 1) bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo 
 • 2) čerpá tzv. odvodové prázdniny; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať). 

UPOZORNENIE: Finančný príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá ma zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020. Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov 


Ako podať

SZČO predkladá žiadosť  na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.  

Žiadosti o poskytnutie príspevku môže zamestnávateľ/SZČO predložiť úradu práce nasledovne: 

 • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo 
 • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiac, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO žiada o poskytnutie príspevku.  


Oprávnené výdavky v rámci opatrenia 

Za oprávnený výdavok v mesiaci marec sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške: 

pokles tržieb (kategórie) marec 2020

 • menej ako 10% 0,-eur 
 • 10 %, - 19,99% 90,- eur 
 • 20 %, - 29,99% 150,- eur 
 • 30 %, - 39,99% 210,- eur
 •  40 a viac % 270,- eur 

Za oprávnený výdavok v mesiacoch apríl, máj sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške: 

pokles tržieb (kategórie) apríl, máj 2020 

 • menej ako 20% 0,- eur
 •  ≥ 20 %, od 20,00-39,99% 180,- eur
 •  ≥ 40 %, od 40,00-59,99% 300,- eur 
 • ≥ 60 %, od 60,00-79,99% 420,- eur
 •  ≥ 80 %, od 80% a viac 540,- eur 

Ako vypočítať pokles tržieb? 

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Sú 3 možnosti: 

 • 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019) 
 • 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 
 • 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020


Kráceno, ZdrojOZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  www.pomahameludom.skNAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Od pondelka 19.4. prejde Slovensko do bordovej fázy. Pre kadernícke salóny to znamená, že môžu otvoriť podľa pravidiel v III. stupni

Už teraz určite odmeňujeme vaše klientov. Niekto skvelú kávou, drobným darčekom k narodeninám alebo pri väčšej UTRA a alebo kvetinou k MDŽ ...