Podpora pre kaderníkov - SZČO

13.04.2020

O akú podporu môžete požiadať a ako ju podať? Prinášame prehľad 

Oprávnený žiadateľ  

Oprávnený žiadateľ v rámci opatrenia č. 2: SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo SZČO, ktorej poklesli tržby. Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá: 

 • a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa SZČO zároveň je, že ide o SZČO, ktorá 

 • 1) bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo 
 • 2) čerpá tzv. odvodové prázdniny; zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznáva odvodové prázdniny každej SZČO od začiatku podnikania až do 1. júla nasledujúceho kalendárneho roka (po roku, v ktorom začala prvýkrát podnikať). 

UPOZORNENIE: Finančný príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá ma zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 01.02.2020. Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov 


Ako podať

SZČO predkladá žiadosť  na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. K žiadosti predloží povinnú prílohu Výkaz pre priznanie príspevku.  

Žiadosti o poskytnutie príspevku môže zamestnávateľ/SZČO predložiť úradu práce nasledovne: 

 • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo 
 • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiac, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO žiada o poskytnutie príspevku.  


Oprávnené výdavky v rámci opatrenia 

Za oprávnený výdavok v mesiaci marec sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške: 

pokles tržieb (kategórie) marec 2020

 • menej ako 10% 0,-eur 
 • 10 %, - 19,99% 90,- eur 
 • 20 %, - 29,99% 150,- eur 
 • 30 %, - 39,99% 210,- eur
 •  40 a viac % 270,- eur 

Za oprávnený výdavok v mesiacoch apríl, máj sa považuje príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020, a to nasledovne najviac vo výške: 

pokles tržieb (kategórie) apríl, máj 2020 

 • menej ako 20% 0,- eur
 •  ≥ 20 %, od 20,00-39,99% 180,- eur
 •  ≥ 40 %, od 40,00-59,99% 300,- eur 
 • ≥ 60 %, od 60,00-79,99% 420,- eur
 •  ≥ 80 %, od 80% a viac 540,- eur 

Ako vypočítať pokles tržieb? 

Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb. Sú 3 možnosti: 

 • 1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019) 
 • 2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019 
 • 3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020


Kráceno, ZdrojOZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  www.pomahameludom.skNAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové