Aktualizováno: Príspevok na úhradu časti mzdových nákladov

04.11.2020

AKTUALIZÁCIA: 3.2.2021

Projekt "Prvá pomoc", ktorý bol už v októbri rozšírený na "Prvú pomoc +", čakajú ďalšie zmeny v prospech zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO Vláda 1.2.2021 schválila navýšenie finančnej podpory pre zamestnávateľov a SZČO, ktorej dala názov Prvá pomoc ++. Nové podmienky poskytovania príspevkov v rámci projektu "Prvá pomoc" sa začnú uplatňovať už pri žiadostiach o príspevky za JANUÁR.

Opatrenie č.3 A/B :  Podpora zamestnávateľov zasiahnutých MS. 


Oprávnený žiadateľ:

 • Oprávnený žiadateľ: Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej MS udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ (alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu).
 • Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 02.09.2020 pre POMOC +  a novo ktorí začali pracovať alebo podnikať najneskôr k 1. februáru 2021 pre POMOC ++.
 • Neoprávneným žiadateľom je aj spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nemá zamestnancov

Cieľová skupina:

 • Cieľovou skupinou je zamestnanec, ktorému zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom) nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce).
 • Do cieľovej skupiny patrí len zamestnanec s dňom nástupu do práce (§ 43 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce) najneskôr 02.09.2020 pre Pomoc + a novo i ktorí začali pracovať alebo podnikať najneskôr k 1. februáru 2021 pre POMOC ++
 • Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere. Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na zamestnanca pracujúceho na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy 


Oprávnené výdavky

 •  3A: príspevok na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), vo výške novo 100 % ("Pomoc +" 80 % jeho celkovej ceny práce), najviac vo výške 1 100 eur  (prevádzka nie je povinne uzatvorená, ale zamestnanci z dôvodu nedostatku práce nepracujú, sú doma na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa) ALEBO
 • 3B: paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa. Za oprávnený výdavok v mesiaci október 2020 a nasledujúcich mesiacoch sa považuje príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca nadväzne na pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 (alt. s priemerom za rok 2019); v prípade, že žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, dokladuje porovnateľné obdobie za február 2020/september 2020, a to nasledovne najviac vo výške - 
  VIZ TABUĽKA OPATRENIE 3B  (prevádzka nie je povinne uzatvorená, zamestnanci chodia do práce, nie sú na prekážkach v práci a zamestnávateľ má pokles tržieb o 20% a viac

V súčasných podmienkach sú 4 kategórie, ktoré sa majú rozšíriť na 7 kategórií s výškou príspevkov od 330 € do 870 €. Ich rozšírenie prinesie adresnejšiu a férovejšiu pomoc. 

 • Za zamestnanca sa na účel 3B považuje zamestnanec, ktorému:
 1.  zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanec, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). 
 2. Podmienkou pre poskytnutie príspevku podľa 3B je, že zamestnanec nemal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo nečerpal dovolenku. 
 •  Príspevok podľa opatrenia 3A nie je možné poskytnúť za čas, za ktorý zamestnanec poberá dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpá dovolenku. Mesačná výška príspevku podľa opatrenia 3B 80 % POMOC + celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške stanoveného paušálneho príspevku podľa poklesu tržieb v zmysle tabuľky k opatreniu 3B. 
 • Príspevok podľa opatrenia 3B sa neposkytuje na zamestnanca, ktorý mal viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (OČR, PN) alebo čerpal dovolenku.   

Kompletné znenie podmienok nájdete na webe www.pomahameludom.sk alebo si ich môžete stiahnuť TU.  

Žiadosti a výkazy za mesiace NOVEMBER a DECEMBER 2020 bude možné naďalej podávať, a to do 28. februára 2021.

POZOR! Vzhľadom na pripravované zmeny v poskytovaní príspevkov projektu Prvá pomoc+ v prospech žiadateľov, budú žiadosti o poskytnutie príspevkov a výkazy pre priznanie príspevkov za mesiac JANUÁR 2021 zverejnené v týždni od 08. februára 2021. 


Projekt "Prvá pomoc", ktorý bol už v októbri rozšírený na "Prvú pomoc +", čakajú ďalšie zmeny v prospech zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO Vláda 1.2.2021 schválila navýšenie finančnej podpory pre zamestnávateľov a SZČO, ktorej dala názov Prvá pomoc ++. Nové podmienky poskytovania príspevkov v rámci projektu "Prvá pomoc" sa začnú uplatňovať už...