Pomoc pre zamestnávateľov

13.04.2020

Pomoc pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom), ktorým poklesli tržby alebo nemôžu zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, bude zverejnená po 13. apríli 2020.

Cieľová skupina v rámci opatrenia č. 1:

 Cieľovou skupinou je zamestnanec, ktorému zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom) nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Do cieľovej skupiny patria len tí zamestnanci, ktorých zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom) prijal do pracovného pomeru najneskôr do 01.03.2020. Za zamestnanca sa na účely poskytnutia príspevku považuje zamestnanec v pracovnom pomere

Nárok na poskytnutie príspevku nie je možné uplatniť napríklad na pracovníka pracujúceho na dohodu, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu, spoločníka, ktorý pre svoju s.r.o. pracuje bez pracovnej zmluvy, spolupracujúcej osoby - manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, osoby pracujúcej na základe zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, dobrovoľníka, konateľa, ktorý nemá uzatvorenú pracovnú zmluvu. 

Zamestnávateľ môže počas poskytovania príspevku zvýšiť stav svojich zamestnancov, avšak na týchto zamestnancov príspevok nebude poskytnutý. Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok na inú prevádzku, ak má zamestnávateľ viac prevádzok. Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR). 

Podmienky poskytovania príspevku v rámci opatrenia č. 1: 

Podmienkou na poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 1 je predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku. O príspevok môže požiadať len zamestnávateľ alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku

Za mesiac marec je oprávnený aj ten žiadateľ, ktorý v zmysle § 142 Zákonníka práce vyplácal náhradu mzdy vo výške podľa kolektívnej zmluvy. Žiadosť o poskytnutie príspevku (príloha č. 1) predkladá zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode udrží pracovné miesta. 

Ako podať 

Zamestnávateľ alebo SZČO, ktorý je zamestnávateľom, prioritne predkladá úradu práce žiadosť a výkaz nasledovne: 

  • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok) alebo
  • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode žiadateľ udrží pracovné miesta. V prípade, ak má zamestnávateľ viac prevádzok, predkladá žiadosť v územnom obvode svojho sídla (v prípade, ak zamestnávateľ má viac ako jednu prevádzku a ak žiada príspevok na zamestnancov týchto prevádzok predkladá žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má sídlo). 

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorá je zamestnávateľom, žiada o poskytnutie príspevku. Oprávnené výdavky v rámci opatrenia č. 1: Za oprávnený výdavok sa považuje finančný príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca3 (ďalej len "príspevok") vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,00 eur. Zamestnávateľovi, ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov (§ 142 ods. 4 Zákonníka práce) vyplatil zamestnancom náhradu mzdy vo výške menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri refundácii za mesiac marec 2020 zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac vo výške 880,00 eur. 

MAXIMÁLNA CELKOVÁ VÝŠKA príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000,00 eur na celé obdobie realizácie projektu. 

Kráceno, zdroj: https://www.pomahameludom.sk/


NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Projekt "Prvá pomoc", ktorý bol už v októbri rozšírený na "Prvú pomoc +", čakajú ďalšie zmeny v prospech zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO Vláda 1.2.2021 schválila navýšenie finančnej podpory pre zamestnávateľov a SZČO, ktorej dala názov Prvá pomoc ++. Nové podmienky poskytovania príspevkov v rámci projektu "Prvá pomoc" sa začnú uplatňovať už...