SERIÁL PRÁVNA PORADŇA: Aké povinnosti má klient a salón?

13.05.2020

Čas na čítanie 4 minúty + MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

Na týchto stránkach sme vám už priniesli odporúčania ohľadom hygieny v salónoch a tipy, ako tieto opatrenia zohľadniť do cien vašich služieb. Aby ste mali čo najmenej prípadných starostí, rozhodli sme sa pre vás pripraviť sériu článkov aj na právne témy v súvislosti s pandémiou COVID-19.

V dnešnom prvom diele sa zameriame na tieto témy:

- povinnosti klientov a salónu,

- ako postupovať v prípad, že sa klient nakazí vo vašom salóne?

- ako je to s prípadnou náhradou ujmy zo strany salónu?


1) POVINNOSTI KLIENTA A SALÓNU

Na rozdiel od Českej republiky nie je na Slovensku povinnosť merať teplotu klientov. Ak by ste ale chceli mať väčšiu istotu môžete klienta nechať vyplniť čestné vyhlásenie, ako tomu je napríklad pri návšteve doktora. Riešením je v tomto prípade spísať krátky dotazník/čestné prehlásenie, ktorý klient pred vstupom do prevádzky musí vyplniť a podpísať aj s dátumom a časom vyplnenia.

Pripravili sme pre vás ilustračný vzor čestného vyhlásenia, ktoré si môžete stiahnuť nižšie:

Poprípade môžete klientovi zmerať telesnú teplotu. Klient ale nie je povinný takéto čestné vyhlásenie vyplniť či podstúpiť meranie telesnej teploty

Klienti kaderníckych salónov sú povinní zachovávať odstup od iných osôb najmenej 2 metre. Ak sa teda klienti stretnú napr. pred kaderníckym salónom pri čakaní na služby, je potrebné, aby tento povinný odstup dodržiavali.

Klient je povinný dodržiavať tiež všeobecnú povinnosť nosenia ochranných prostriedkov dýchacích ciest (nosa, úst) ako je respirátor, rúško, šatka, šál alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok. Ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

2) ČO ROBIŤ V PRÍPADE, ŽE SA V SALÓNE VYSKYTNE NAKAZENÝ KLIENT?

V prípade, že by sa v kaderníctve aj napriek tomu nachádzal klient, ktorá javí známky nákazy chorobou COVID-19 (napr. klient v čestnom vyhlásení uvedie, že nemá žiadne príznaky, ale v priebehu poskytovania služby sa mu priťaží či začnú sa mu prejavovať príznaky), malo by dôjsť k okamžitej izolácii takejto osoby od ostatných osôb, ideálne do inej miestnosti, ktorú možno uzavrieť dverami, a otvoriť v tejto miestnosti okno, aby sa v nej vetralo.

Nakazený klient by mal prostredníctvom telefónu (ideálne svojho) kontaktovať svojho lekára či krajskú hygienickú stanicu. V naliehavom prípade je možné zavolať tiež zdravotnícku záchrannú službu.

Potenciálne nakazený klient by:

  • mal po celý čas zostať vo vzdialenosti aspoň 2 metre od iných osôb;
  • sa mal vyvarovať dotyku či kontaktu s inými ľuďmi, povrchmi či predmetmi;
  • si mal zakryť nos a ústa pri kašľaní či kýchaní tkaninou alebo vreckovkou, ktorú si klient následne ponechá pri sebe alebo vyhodí do koša (prípadne musí kýchať do ohybu lakťa, ak nemá k dispozícii tkaninu či vreckovku);
  • v prípade nutnosti navštíviť toaletu, by mal takýto klient použiť oddelenú toaletu (ak je k dispozícii).

Pokiaľ nebude takýto klient spolupracovať, je samozrejme možné požiadať ho o to, aby dobrovoľne opustil priestory kaderníckeho salónu. Ak tak neurobí, je možné sa obrátiť na Políciu SR.

Možno odporučiť aj identifikáciu ostatných osôb nachádzajúcich sa v prevádzke, ktoré sú viac rizikové z pohľadu možnej nákazy (napr. osoby staršie ako 60 rokov, osoby s chronickým ochorením alebo tehotné ženy), a týmto osobám odporučiť zváženie ďalších opatrení (napr. zostať doma či kontaktovať svojho lekára v prípade, že sa prejavia akékoľvek príznaky choroby).

3) AKO JE TO S NÁHRADOU UJMY V PRÍPADE NÁKAZY V KADERNÍCKOM SALÓNE?

Všeobecnými predpokladmi náhrady ujmy sú:

  • porušenie právnej povinnosti,
  • vznik ujmy,
  • príčinná súvislosť medzi dvoma predchádzajúcimi bodmi.

Všetky tieto predpoklady musia byť splnené súčasne, inak sa nedá náhrady ujmy domôcť.

Ak teda kaderníctvo splní všetky svoje právne povinnosti, nie je povinné hradiť ujmu ani v prípade, že sa klient skutočne infikuje v kaderníckom salóne.

V prípade, že by kadernícky salón niektorú zo svojich povinností porušil, stále by bolo potrebné, aby klient pri vznesení nároku preukázal príčinnú súvislosť medzi porušením takejto právnej povinnosti a vznikom ujmy (teda inými slovami, že sa klient nakazil práve preto, že došlo k porušeniu právnej povinnosti) a že k nakazeniu došlo práve v kaderníckom salóne.

Ak by sa však podarilo klientovi vyššie uvedené všeobecné predpoklady náhrady ujmy naplniť, bol by oprávnený požadovať náhradu škody podľa špecifických ustanovení zákona (Občianskeho zákonníka).

Na záver vás upozorňujeme, že nesmiete zabúdať, že okrem konkrétnych povinností pre kadernícke salóny, o ktorých sme vás už informovali tu a tu, je potrebné dodržiavať aj všeobecné povinnosti pre všetky otvorené prevádzky. S účinnosťou od 06. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:

- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa 3 nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Právne poradenstvo poskytla Advokátska kancelária Randl Partners

NAJNOVŠIE ČLÁNKY NA NAŠOM BLOGU

Prečítajte si ako prví, čo je nové