SLUŽBY SA OTVORIA UŽ 10.12. - zmeny od 17.12.

17.12.2021

V skratke: Mení sa zákaz vychádzania, čo má vplyv na otváraciu dobu. Tá bude novo od 5:00 ráno do 20:00 večer. Novo tiež môžu otvoriť kozmetiky. Podnikatelia už také môžu žiadať o dotácie na nájomné.

Núdzový stav a zákaz vychádzania od 17. decembra 2021 

Vláda SR  obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 17. decembra 2021 v čase od 20.00 hod. do 05.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. januára 2022. Obmedzenia zákazu vychádzania sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania zamestnanca. Teda aj na cestu kaderníka do svojho salónu

Obmedzenia pre prevádzky a služby od 17. decembra 2021

Uzatvárajú sa všetky prevádzky poskytujúce služby a maloobchodné prevádzky. Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné zariadenia: 

 • aj) prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP.

Salóny a ostatné prevádzky starostlivosti o ľudské telo musia dodržiavať nasledovné opatrenia (bez zmeny)

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov, 

d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre: 1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, 2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník, 

e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky, 

f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta,

po každom zákazníkovi vykonávať dezinfekciu dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom, hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. 

TESTOVANIE KADERNÍKOV  (bez zmeny)

Vyhláška ÚVZ SR č. 264/2021 V. v. SR uvádza opatrenia, ktoré sú podľa zákona nariadené zamestnávateľom, teda povinnosť majú zamestnávatelia. Podľa odpovede Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa teda netýka OSZČ, pokiaľ nemajú zamestnancov. 

Odpovede na najčastejšie otázky TU, manuál na stiahnutie TU

V týždni od 29. 11. 2021 sú zamestnávatelia povinní dodržiavať takzvaný OTP režim, podľa ktorého majú povolený vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí sú plne zaočkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú testovaní. Náklady spojené s testovaním zamestnancov prostredníctvom MOM budú kompenzované zo strany štátu sumou vo výške 6 eur na každého otestovaného zamestnanca jedenkrát týždenne.

EKONOMICKÁ POMOC PRE SALÓNY - VIAC TU

Podnikatelia zasiahnutí treťou vlnou môžu žiadať o dotáciu na nájomné

Pre kadernícke salóny sú oprávnené náklady nájom vo výške 2 týždňov (25.11. - 9.12.2021). Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, t.j. dotácia na nájomné sa vypláca na účet prenajímateľa. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné.

Ministerstvo hospodárstva opäť od 17.12. spúšťa vyplácanie dotácií na nájomné. Prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené alebo bolo obmedzené ich fungovanie počas tretej vlny pandémie, už môžu podávať elektronické žiadosti.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nájomné za prevádzkareň výlučne počas obdobia, kedy bol prijímateľ povinný zatvoriť prevádzkareň alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti vo svojej prevádzkarni na základe opatrení prijatých príslušnými orgánmi v súvislosti s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19 alebo na základe obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. 

Dotácia bude vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom - najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania.

Podnikatelia môžu o dotácie žiadať do 28. februára 2022. Kompletné znenie výzvy je zverejnené na https://najmy.mhsr.sk

  
STARŠIE SPRÁVY 

Na Slovensku platí na dva týždne tzv. lockdown. Salóny, ktorým poklesnú tržby môžu čerpať pomoc, ktorá by navyše mala byť za mesiac november a december navýšená. Viac v článku tu.

Pokiaľ si zákazník objedná tovar napríklad produkty online alebo telefonicky, môže si ich v salóne vyzdvihnúť. (viac informácií nižšie). 

(TASR) Na Slovensku bude od 25. 11. platiť na 90 dní núdzový stav. Zakazuje sa zhromažďovať  v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Schválený je aj zákaz vychádzania  od 05.00 do 01.00 h. Vláda schválila viacero výnimiek zo zákazu vychádzania (plne znenie TU)

 • nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode (potraviny, lieky, drogéria, obuv, krmivá pre zvieratá, pohonné hmoty, noviny), 
 • nevyhnutné služby (okienkový predaj gastroprevádzok, banky, poisťovne, autoservisy a STK, čistiarne, výdajne e-shopov, kľúčová služba, optiky, servis mobilov, kúpele zo zdravotných dôvodov). 
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
 • Výnimkou bude aj cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod.
 • Cesta na a z očkovania a testovania na ochorenie COVID-19 
 • cesta do jaslí a škôl - v  tomto prípade je povolený sprievod. 
 • cesta do prírody v rámci okresu.
 • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá, venčenie psov a mačiek do 500 metrov od bydliska. 
 • zdravotná starostlivosť  a cesty na účel starostlivosti o blízku osobu. 
 • pohreb, sobáš a krst.

SALÓN AKO VÝDAJNÉ MIESTO E-SHOPU

Pokiaľ si zákazník objedná tovar napríklad produkty online alebo telefonicky, môže si ich v salóne vyzdvihnúť. Salón potom musí splniť tieto povinnosti.  

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami, 

b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

 c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov, 

d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre: 1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby, 2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2 , v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník

e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky, 

f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

 g) v prípade zvolenia režimu OTP alebo OP: 1. viditeľne vyznačiť zvolený režim pri vstupe do prevádzky, 2. vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom vo zvolenom režime. 

h) obmedziť otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod. 

KTO MÔŽE DO VÝDAJNÉHO MIESTA OTP / OP

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len " režim OTP") sa na účely tejto vyhlášky považuje

a) osoba kompletne očkovaná, 

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo 

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

(1) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo 

b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo

 c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo 

d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. 

(2) Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.Zapojte sa do POČÍTACIE VÝZVY CPK a uvidíte, že získať základné ukazovatele o svojom podnikaní nie je zas tak zložité! Že nemáte počítačový program? Nevadí! Pôjdeme na to veľmi jednoducho! Tento nápad sa totiž zrodil na spoločnom streame s vami - kaderníkmi a je navrhnutý tak, aby sa mohol zúčastniť každý, kto má záujem začať pracovať s číslami.