ZMĚNY OD 22.11. - ANTIGENÍ TESTY KONČÍ, TESTOVAT SE MUSÍ I KADEŘNÍCI

24.11.2021

AKTUALIZACE 29.11.

Vyhlášení nouzového stavu a zpřísnění podmínek nezavádí žádné nové změny pro kadeřnické salony. Nedošlo ani k navrácení možnosti prokazováním se testy při vstupu do salonu. Parlament by ve středu 1.12. měl projednat navržené programy na podporu podnikatelů. Stát bude proplácet testy zpětně a to do výše 240 Kč za měsíc.  
 
Situaci sledujeme. 

NOVÉ PODMÍNKY PRO VSTUP DO SALONU PRO ZÁKAZNÍKY I KADEŘNÍKY

Vláda schválila nové mimořádní nařízení, které upravuje podmínky vstupu do provozoven a to od pondělí 22.11.2021. V pátek 19.11. byla rovněž znovu obnovena povinnost testování zaměstnanců i OSVČ. Testování se alespoň 1x týdně se bude týkat těch, kteří nejsou očkováni. První testy a evidenci budou muset začít vést nejpozději od 29.11.2021. Podrobněji v článku níže. 

VSTUP DO SALONU PRO ZÁKAZNÍKY VE ZKRATCE

a) PCR TEST, MAX 72 HODIN (3 DNY) 

 • pro osoby do 18 let;
 • pro osoby, které se nemohou očkovat (doloženo v ISIN)
 • pro očkované jednodávkovou vakcínou pokud neuplynulo 14dní od očkování
 • pro očkované dvoudávkovou vakcínou od prvního očkování neuplynula doba (cca 20 dní nebo 3 měsíce pro Astrazeneca) nebo od aplikace 2. dávky neuplynulo 14 dní. 

b) OČKOVÁNÍ PROKÁZANÉ NÁRODNÍM OČKOVACÍM CERTIFIKÁTEM

 • musí uplynout alespoň 14 dní od očkování, aby se certifikát aktivoval

c) PRODĚLANÁ NEMOC COVID-19

 • laboratorně potvrzené prodělání nemoci, negativní test ne starší jak 180 dní 

Stáhněte si post pro vaše sociální sítě: 

PLENÉ ZNĚNÍ

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-10, pokud a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen "SPC") ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo 

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

 c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ

Dle nařízení ze dne 19. listopadu 2021 č. 1036  se znovu zavádí povinnost testování pro zaměstnance i OSVČ.

VE ZKRATCE

 • Pokud jste očkovaní, prodělali jste COVID nebo máte k dispozici PCR TEST/antigenní test od zdravotníka ( 7 dní) nemusíte se testovat.
 • Pokud se na vás povinnost testovat vztahuje, můžete se otestovat sami antigenním testem a  musíte si vést evidenci v rozsahu datum/jméno a příjmení. V případě pozitivního výsledku je nutné opustit salon a nahlásit výsledek doktorovi, který uvědomí hygienickou stanici a ta vám vystaví žádanku na konfirmační PCR test. 
 • Stát přispěje na testování částkou 60 Kč za test a to do max. výše 240 Kč měsíčně (4 testy)

PLNÉ ZNĚNÍ

Všem osobám samostatně výdělečně činným vykonávajícím hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky se nařizuje podstoupit s frekvencí alespoň jedenkrát za týden rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou). Osoby uvedené v bodu 1 splní poprvé povinnost podle bodu 1 nejpozději do 29. listopadu 2021. 

Povinnost testování se nevztahuje na osoby, které:

 • a) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku, 
 • b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 • c) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, 
 • d) podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem

Osobám samostatně výdělečně činným, které si samy provedly nebo jim byl laickou osobou proveden test podle čl. III, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud osoba samostatně výdělečně činná nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinna kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. 

Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli uvědoměni o pozitivním výsledku testu podle čl. VI, jsou povinni osobě uvedené v čl. VI bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2. V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky, je povinen poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví označit, že se jedná o konfirmační RT-PCR test po samotestování a uvést identifikační číslo zaměstnavatele (IČO) této osoby.

Zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování podle čl. I, a osobám samostatně výdělečně činným, které se testují podle čl. III, se nařizuje vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test.

TESTY SE BUDOU PROPLÁCET ČÁSTKOU 60 Kč

Stát bude kadeřníkům proplácet testy ve výši 60 Kč za test, tedy maximálně 240 Kč za měsíc a to zpětně od 17. 1. 2022 pouze online na stránkách www.samotesty-covid.cz . Žádosti za listopad mají kadeřníci čas podat do ledna, stejně tak jako za prosinec. Nevyhazujte účtenky, protože bude potřeba doložit účetní/daňový doklad vystavený v období od 1. 1. 2021 za nakoupené testy.

 

PRO ZAMĚSTNAVATELE

Výše uvedené platí i pro zaměstnavatele.

V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test se nařizuje nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti, s výjimkou doby, dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru


OTEVŘOU SE PODPŮRNÉ PROGRAMY PRO PODNIKATELE

Ministr průmyslu a obchodu  v pondělí předloží vládě konečný návrh programů na podporu podnikatelů kvůli zpřísnění opatření.  Bude se jednat o dříve ověřené dotační tituly

 •  Covid -⁠ 2021, 
 • Covid -⁠ Nepokryté náklady a 
 • takzvaný kompenzační bonus pro živnostníky. 

Pokud jde o programy na podporu firem, MP zatím prodloužilo program Anitvirus A (příspěvek na náhradu mzdy) - ten se vztahuje se na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace. "Případná obnova ostatních režimů (příspěvků při omezení výroby a služeb) či jejich další úprava je podmíněna shodou na úrovni vlády, kterou ministerstvo práce nemůže v současné době předjímat," sdělilo tiskové oddělení. 

Vláda již schválila návrhy na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a také příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu pro lidi v karanténě. 

K tomu, aby novely začaly platit, musí je ještě přijmout sněmovna a Senát a podepsat prezident. Podrobné informace najdete v článku ZDE 

Situaci sledujeme a přineseme plné znění podmínek pro vaše salony.  

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Díky vysokému počtu elektrických spotřebičů na salonu jako jsou fény, kulmy nebo žehličky, které jedou téměř pořád, může průměrný salon spotřebovat ročně okolo 7 000 kWh. Pokud používáte elektřinu i k ohřevu vody může to být i více. Často v salonech najdeme i kondenzační kotle na plyn, které se starají jednak o teplou vodu nebo i o samotné vytápění...

Zapojte se do POČÍTACÍ VÝZVY CPK a uvidíte, že získat základní ukazatele o svém podnikání není zas tak složité! Že nemáte počítačový program? Nevadí! Půjdeme na to velmi jednoduše! Tento nápad se totiž zrodil na společném streamu s vámi - kadeřníky a je navržený tak, aby se mohl zúčastnit každý, kdo má zájem začít pracovat s čísly.